ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Националната стратегическа референтна рамка за България се явява основата за развитието на 7-те Оперативни програми – „Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Административен капацитет”, „Регионално развитие”, „Техническа помощ” и има общ бюджет от 6 853 000 000 EUR.

OП „ТРАНСПОРТ”

Дейности: Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси, подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари, както и подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища.

Общ бюджет на програмата: 2 003 000 000 EUR (ЕС – 1 624 000 000 EUR; национално съфинансиране – 379 000 000 EUR).

Бенефициенти: ФРПИ, Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Изпълнителна агенция „Проучване и  поддържане на р. Дунав”, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, „Метрополитен” ЕАД.

Управляващ орган: Дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерство на транспорта.

Състояние към 1 юни 2008 г.

 

През този период бяха одобрени 6 проектни предложения в рамките на Приоритетна ос „Техническа помощ” на сума 3 767 000 000 EUR, като 659 771 EUR са изплатени.

Напредък в изпълнението след 1 юни 2008 г.

България представи своя първи голям проект в сектор „Транспорт” за Софийското метро на 28 ноември 2008 г. Общите инвестиционни разходи за проекта са 296 000 000 EUR, 157 000 000 EUR, от които са съфинансиране от ЕФРР. Договорите за строителните работи по проекта, възлизащи на 240 866 000 EUR бяха подписани на 27 август 2008 г. Вторият голям проект по ОП „Транспорт” за реконструкция и електрификация на ж.п. линията Свиленград - Турска граница бе представен на Инициативата JASPERS на 18 декември 2008 г., а на 19 декември 2008 г. бе получено известие от JASPERS за изпълнение на проекта. Освен това са одобрени 16 проекта за техническа помощ и е подписан договор. По този начин общата сума на подписаните договори възлиза на 257 790 000 EUR, от които 872 827 EUR са изплатени на бенефициентите.

ОП „ОКОЛНА СРЕДА”

Дейности: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 жители, подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Общ бюджет: 1 800 000 000 EUR или 3 520 494 000 BGN (финансиране от ЕС 1 466 000 000 EUR; национално съфинансиране - 334 000 000 EUR).

Бенефициенти: общини, басейнови дирекции, регионални сдружения, регионални структури на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Държавната агенция по горите, администрациите, отговарящи за „НАТУРА 2000”, НПО.

Управляващ орган: Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ

Междинно звено: Дирекция „Фондове на ЕС за околната среда” в МОСВ

Състояние към 1 Юни 2008 г.

 

Стартирани бяха три безвъзмездни схеми за Техническа помощ за подготовката на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1, „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по Приоритетна ос 1 и Техническа помощ за подготовката на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 2, като постъпиха 363 проектни предложения. През този период нямаше одобрени проекти и подписани договори за безвъзмездна помощ.

Напредък в изпълнението след 1 Юни 2008 г.

През м. декември 2008 г. България представи първите 2 големи проекта в сектор „Околна среда” за интегрирано управление на водите в градовете Враца и Габрово. Общата стойност на двата проекта е 133 000 000 EUR, от които 97 000 000 EUR са от Кохезионния фонд. До момента са стартирани 5 схеми за безвъзмездна помощ, по 3 от които процесът на оценка е приключил. Общият брой на одобрените проекти съгласно Оперативната програма е 254. Общо са подписани 248 договора на обща стойност от 366 475 000 EUR. За 2009 г. са планирани 10 схеми за безвъзмездна помощ на обща стойност от 574 100 000 EUR.

ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Дейности: Насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градовете, жилищна политика, развитие на регионална и местна инфраструктура, устойчиво развитие на туризма, регионалните и местни мрежи за сътрудничество.

Общ бюджет: 1 601 000 000 EUR или 3 131 283 000 BGN (Финансиране от ЕС – 1 361 000 000 EUR, национално съфинансиране - 240 000 000 EUR).

Бенефициенти: общини, общински дружества, сдружения на общини, НПО, представени по места.

Управляващ орган: Дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ, която има 6 регионални поделения.

Състояние към 1 юни 2008 г.

До края на м. март бяха стартирани 9 схеми за безвъзмездна помощ на обща стойност 500 000 000 EUR. Постъпиха всичко 151 проектни предложения. През този период не е имало одобрени проекти и подписани договори за безвъзмездна помощ.   

Напредък в изпълнението след 1 юни 2008 г.

До тази дата бяха постъпили 665 проектни предложения, от които бяха избрани 166 на обща стойност 217 349 000 EUR. 114 договора бяха подписани на обща сума 154 169 000 EUR, от които 2 091 000 EUR бяха изплатени на бенефициентите. За 2009 г. са планирани 17 процедури на обща стойност 650 700 000 EUR.

ОП КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Дейности: Подкрепа за иновациите, подпомагане на българските фирми, подобряване условията за развитие на бизнеса, осигуряване на възможности за финансиране, укрепване на позициите на българската икономика на международния пазар.

Общ бюджет: 1 162 000 000 EUR (2 273 000 000 BGN), в т.ч финансиране от ЕС в размер 988 000 000 EUR (1 932 000 000 BGN) и национално съфинансиране от 174 000 000 EUR (341 000 000  BGN).

Бенефициенти: български МСП, големи български дружества, университети, изследователски организации, новосъздадени начинаещи дейности, технологични паркове и технологични бизнес инкубатори и др.

Управляващ орган: Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката и енергетиката (MИE).

Междинно звено: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Състояние към 1 юни 2008 г.

Бяха стартирани 3 схеми за малки и средни предприятия на обща стойност 33 000 000 EUR и постъпиха 685 проектни предложения. През този период нямаше одобрени проекти и подписани договори за безвъзмездна помощ. 

Напредък в изпълнението след 1 юни 2008 г. 

След 1 юни 2008 г. бяха стартирани 8 схеми за безвъзмездна помощ на стойност 172 000 000 EUR. 3 процедури вече бяха приключени, по които са избрани 328 проекта и са подписани 318 договора на обща стойност 108 613 000 EUR. През м. декември Управляващият орган на ОП стартира първата схема за безвъзмездна помощ по  Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” с общ бюджет в размер на 38 000 000 EUR. За 2009 г. са планирани 6 схеми за безвъзмездна помощ на обща стойност 272 400 000 EUR.

 ОП „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Дейности: укрепване капацитета на национално равнище, изграждане на информационна система за управление и наблюдение, популяризиране на европейската кохезионнаполитика.

Общ бюджет: 56 819 427 EUR (111 129 139 BGN), от които съфинансиране от ЕС  - 48 296 513 EUR (94 459 769 BGN) и национално съфинансиране от 8 522 914 EUR (16 669 370 BGN).

Бенефициенти:  Оперативна програма „Техническа помощ” има конкретни бенефициенти, които са структурите на МФ, работещи по Структурните фондове.

Състояние към 1 юни 2008 г.

През 2008 г. започна подготовката, одобряването и изпълнението на проекти по всички приоритетни оси на Програмата. Към м. май. 2008 г. бяха одобрени 12 проекта за укрепване капацитета за управленските и контролните структури на обща стойност 8 000 000 EUR, което съставлява 14,08 % от общия бюджет на Програмата.

Напредък в изпълнението след 1 юни 2008 г.

Броят на одобрените проекти е 17, от които 16 са в процес на изпълнение. Общата стойност на одобрените проекти е 12 164 000 EUR, което съставлява 119 % от средствата, предвидени за 2007 и 2008 г. Общата сума на изплатените средства надхвърля 1 000 000 EUR. За 2009 г. се планира стартирането на 19 процедури на обща стойност 7 500 000 EUR.

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Дейности: Развитие на пазара на труда, увеличаване на производителността и адаптивността на заетите, достъп до образование и обучение, социално включване и развитие на социалната икономика, транснационално сътрудничество.

Общ бюджет: 1 214 000 000 EUR или 2 374 377 000 BGN (финансиране от ЕС от 1 032 000 000 EUR; национално съфинансиране от 182 000 000 EUR).

Управляващ орган: Генерална дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Междинни звена:

-         Дирекция „Европейски фондове и международни проекти” в Агенцията по заетостта (АЗ), МТСП;

-         Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” в Агенцията за социално подпомагане (АСП), МТСП;

-         Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката (МОН).

Състояние към 1 юни 2008 г.

Изпълнението на проектите, финансирани по процедурите, проведени през 2007 г., започна в началото на 2008 г. С 292 бенефициенти са сключени договори на обща стойност от 25 000 000 EUR, като плащания още не са извършвани. Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта стартираха две схеми за безвъзмездна помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” на стойност 49 000 000 EUR. На 30 май 2008 г. Министерството на образованието и науката стартира 6 процедури за директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретни бенефициенти на обща стойност от 52 000 000 EUR.

Напредък в изпълнението след 1 юни 2008 г.

До момента са одобрени 725 договора, от които бяха подписани 685 на обща стойност от 122 104 000 EUR. Очаква се в началото на 2009 г. да бъдат обявени 15 покани за представяне на предложения по Програмата, на обща стойност над 141 000 000 EUR. За 2009 г. са планирани 17 схеми за безвъзмездна помощ на обща стойност 182 600 000 EUR, като новите покани за представяне на предложения ще бъдат насочени към всички области на въздействие по Програмата.

ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Дейности: подкрепа за доброто държавно управление, развитието на човешките ресурси в структурите на държавната администрация, съдебната система и гражданското общество, подобряване качеството на административните услуги и развитие на електронно правителство.

Общ бюджет: 181 000 000 EUR или 354 005 000,23 BGN (Финансиране от ЕС - 154   000 000 EUR и  национално съфинансиране от 27 000 000 EUR).

Период на програмиране: 2007 г. – 2013 г.

Управляващ орган: Дирекция „Управление на проекти и програми” в Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР).

Междинно звено: Няма

Състояние към 1 юни 2008 г.

Първите покани за проектни предложения по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) бяха обявени през м. октомври 2007 г. В резултат бяха одобрени 55 проектни предложения и сключени договори за безвъзмездна помощ на обща стойност 17 323 000 EUR. На бенефициентите са изплатени 3 993 000 EUR.  

Напредък в изпълнението след 1 юни 2008 г.

100 % от средствата, заделени за 2007 г., и значителна част от тези за 2008 г. са усвоени. Общо до момента са одобрени 202 проекта и са сключени 172 договора на обща стойност 44 460 000 EUR, от които на бенефициенти са изплатени 14 277 000 EUR.

Общият брой договори за безвъзмездна помощ, подписани по всички Оперативни програми към 1 юни 2008 г. е 365 на обща стойност 54 460 000 EUR, а 3 993 000 EUR са изплатени. За сравнение, към 16 януари 2009 г. са подписани 1 570 договора за безвъзмездна помощ на обща стойност 1 065 778 000 EUR, а 22 288 000 EUR са изплатени. 

НАПРЕДЪКЪТ ВЪВ ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ КЪМ 1 ЮНИ 2008 г.

 

Оперативна програма

Одобрени проектни предложения

Сключени договори за безвъзмездна помощ*

Плащания**

EUR

Брой

Стойност/EUR

Брой

Стойност/ EUR

ОП „Транспорт”

6

3 767 280

6

3 767 341

659 771

ОП „Регионално развитие”

0

0

0

0

0

ОП „Конкурентоспособност”

0

0

0

0

0

ОП „Околна среда”

0

0

0

0

0

ОП „Техническа помощ”

12

8 001 429

12

8 001 429

0

ОП „Човешки ресурси”

292

25 368 326

292

25 368 326

0

ОП „Административен капацитет”

55

17 323 591

55

17 323 591

3 333 309

ОБЩО ЗА ОП

365

54 460 688

365

54 460 688

3 993 080

 

НАПРЕДЪКЪТ ВЪВ ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ КЪМ 16 ЯНУАРИ 2009 г.

 

Оперативна програма

Одобрени проектни предложения

Сключени договори за безвъзмездна помощ*

Плащания**

EUR

Брой

Стойност/EUR

Брой

Стойност/EUR

ОП „Транспорт”

16

9 439 518

16

257 790 429

872 827

ОП „Регионално развитие”

166

217 349 730

114

154 169 547

2 091 175

ОП „Конкурентоспособност”

328

112 791 637

318

108 613 265

0

ОП „Околна среда”

254

395 307 085

248

366 475 982

0

ОП „Техническа помощ”

17

12 164 879

17

12 164 879

1 125 531

ОП „Човешки ресурси”

725

107 242 234

685

122 104 162

3 777 159

ОП „Административен капацитет”

202

55 416 749

172

44 460 689

14 277 901

ОБЩО ЗА ОП

1 708

909 711 850

1 570

1 065 778 970

22 288 639

* Включва общата стойност на договорите за безвъзмездна помощ (средства от ЕС + национално съфинансиране + съфинансиране от бенефициентите). В случая на ОП „Транспорт” сумата включва и договорите, сключени между бенефициентите и изпълнителите преди одобряване на формулярите за кандидатстване.