Новини

 

Покана за проекти за насърчаване на индустриалните отношения и социалния диалог

 

Генерална Дирекция Заетост, социални въпроси и равни възможности на ЕК предтставя покана за проекти за насърчаване на индустриалните отношения и социалния диалог. Поканата има две направления – Подкрепа за европейския социален диалог и Подобряване на опита в областта на индустриалните отношения.

Допустими дейности

Подкрепа за европейския социален диалог

- подготвителни мерки за социалния диалог, като проучвания, срещи и конференции
- преговори и обсъждания, потготвителни срещи за преговори, и дейности за прилагане на решенията, взети на обсъжданията
- мерки за прилагане на работните програми на Европейските социални партньори – кръгли маси, обмени на опит и добри практики, и създаване на мрежи между важните участници
- мерки за наблюдение на дейностите за насърчаване на социалния диалог – конференции и други инициативи за разпространение на резултатите
- мерки за подобряване на капацитета на социалните партньори, особено на тези в новите страни членки и страните кандидати за членство в ЕС. Такива могат да бъдат обучителни и информационни семинари
- мерки, които да допринесат за изпълнението на Лисабонската стратегия на ЕС в областта на заетостта

Подобряване на опита в областта на индустриалните отношения

Целта на това направление е да насърчи обмена на информация и опит между основните участници в индустриалните отношения – компании, работници, публични органи и институти

Ще бъдат финансирани следните видове дейности:

- семинари или конференции, посветени на индустриалните отношения. Те могат да включват подготвителни проучвания, кръгли маси, обмен на експерти
- инициативи за по-нататъшно събиране и разпространение на информация за индустриалното развитие на национално и европейско ниво
- обмен на опит и добри практики

Допустими кандидати

Проектите трябва да са изготвени от партньорства между няколко юридически лица. Те могат да бъдат:

- Европейски социални партньори
- Организации, свързани с индустриалните отношения – НПО, институти за проучвания, университети и стопански организации
- Публични органи – асоциации и правителствени агенции в сферата на индустриалните отношения
- Международни организации, активни в областта на социалния диалог и /или индустриалните отношения

Бюджет: 14 150 000 евро за 2009 г.

Краен срок:

За дейности, започващи след 2 май 2009 г. крайният срок е 2 март 2009 г.
За дейности, започващи между 1 ноември и 22 декември 2009 г, крайният срок е 1 септември 2009 г.

 

Покана по ''Европа за гражданите'' – граждански проекти и подкрепящи мерки

Краен срок: 01 юни 2009

 

Генерална Дирекция ''Образование и култура'' на ЕК представя покана за граждански проекти и подкрепящи мерки по Дейност 1 ''Активни граждани за Европа'' на програма ''Европа за гражданите''. ЕК ще финансира редица транснационални и междусекторни проекти с директно гражданско участие.

Дейностите по поканата са разделени в две категории:

1. Граждански проекти

Цели

- да се съберат мненията на европесйките граждани за ключовите предизвикателства пред ЕС
- проучване на нови методи, които да осигурят активно взаимодействие и диалог между гражданите на ЕС
-създаване на механизми, които да позволят на европейските граждани да развият свои граждански компетенции и да формират позиции и възгледи по отношение на интеграционния процес. Тези позиции ще добият формата на препоръки към отговорните за европейските политики.
- насърчаване на диалога между гражданите и институциите на ЕС

Бенефициенти

- местната власт
- граждански НПО с легален статут
- партньорски организации – публичните власти или НПО в страните членки
- проектите трябва да включват поне 200 участници от поне 5 страни, участнички по програмата


 

Финансиране

Минималният размер на финансовата помпщ е 100 хил, евро, а максималната - 250 хил. евро

Подкрепящи мерки

По тази дейност се финансират обмени на опит и добри практики и създаване на партньорства и мрежи, които да подпомогнат работата по Дейност 1 - ''Активни граждани за Европа''

Видове мерки

- консултации за подготовка на добри проектни предложения
- обучения
- национални и транснационални събития за популяризиране на туининг проектите между местните власти
- създаване на публикации, аудиовизуални материали и уеб сайтове за популяризиране на туининг проектит
- обмен на опит и добри практики по европейските туининг проекти

Бенефициенти

- асоциации на местните власти
- НПО с легален статут
- партньорски организации
Проектите трябва да са подготвени от партньорства на поне 2 организации, от които поне една е страна участничка по програмата

Финансиране

Минималният размер на финансиране е 30 хил. евро, а максималният - 100 хил. евро

Страните по програма ''Европа за гражданите''

- 27-те страни членки на ЕС
- страните от ЕИП и ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн)
- Страните кандидатки за еврочленство: Хърватия, Македония и Турция
- Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, Косово

Краен срок: 1 юни 2009

 

 

Покана за проекти за подобряване на интеграцията на граждани на трети страни

Краен срок: 09 мар 2009

 

ЕК представя покана за финансиране на дейности за подобряване на интеграцията на граждани от трети страни чрез Европейския фонд за интегриране на граждани на трети страни 2007-2013.

Цели

- да се създаде бъдещо сътрудничество при прилагане на Общностното право в областта на имиграцията и добри практики при интеграцията на гражданите от трети страни.
- да се осигури покрепа за създаването на транснационални мрежи за и пилотни проекти, базирани на сътрудничеството между организации в две или повече страни членки. Дейността им трябва да е съсредоточена върху стимулиране на иновациите, мобилността и добрите практики в областта на интеграционните политики.
- да се подкрепят транснационални кампании за насърчаване на осведомеността
- да се покрепят проучванията и разпространението на информация за всички аспекти на политиките за интеграция на имигрантите
- да се насърчи развитието и прилагането от всички страни членки на общи статистически инструменти, методи и индикатори за измерване на развитието в областта на интеграцията и имиграцията

Приоритети

Дейностите по проектите могат да бъдат в един от следните приоритети:

1. Допринасяне за развитието на общи индикатори и индекси за достъп до резулатите от интеграционните политики
2. Развиване на общоевропейски показатели за интеграцията на имигрантите
3.Изследване на връзките между политиките и интеграционния процес и влиянието на новите типове мобилност и имиграция.

Бенефициенти

Проектите трябва да са подадени от партньорства на поне пет страни членки на ЕС с изключение на Дания.
Допустимите участници в партньорствата са местни, национални или регионални обществени органи, НПО, публично-частни партньорства, включително и с участието на университети и излседователски центрове.

Бюджет: 4 225 000 евро. ЕК финансира до 80% от разходите, като максималната стойност на един проект е 500 000 евро, а минималната е 100 000 евро.

Краен срок: 9 март 2009 г.

Покана за участие в платформа "Успешни проекти"

Краен срок: 30 мар 2009

 

 

Как се ражда успешният проект и какви са основните принципи, които трябва да се спазват при подготовката му? На тези въпроси ще потърси отговор Дневник със стартирането на платформата "Успешни проекти".


Преди време попитахме абонатите на Фокус Еврофинансиране с каква информация да допълним базата си, така че да бъдем още по-полезни на читателите си. Повечето от отговорилите поискаха да представим успешни проекти по оперативните програми. Затова сега се обръщаме към тези от вас, които са спечелили и изпълняват такива проекти, да разкажат за тях пред потребителите на Фокус Еврофинансиране и на страниците на в. Дневник.

Представянето на успешните проекти ще следва един общ модел, за да дадем възможност за равнопоставено участие на всички бенефициенти.

Общо текстът на представянето не трябва да бъде по-дълъг от 3 страници (Word format, Times new roman 12). Самата статия за проекта ще бъде написанa от журналисти от Дневник, които ще се свържат с вас след като получат заявката ви за участие, така че не се притеснявайте за стила на поднесената от вас информация. Статията ще бъде подготвена на база отговорите ви по формата и след разговор с вас.

Ако искате да представите проекта си на платформата "Успешни проекти", пишете ни на
evropa@dnevnik.bg, като изпратите координати за връзка: име за контакт, телефон и e-mail.

Тези, които решат да се представят в платформата за успешни проекти, ще трябва да попълнят една и съща форма:

1. Какво целите с реализирането на проекта (на кратко)? Предвидени дейности (много на кратко).

2. Сами ли кандидатствахте или ползвахте услуги на консултанти? Ако сте кандидатствали сами, отделихте ли специален екип, който да подготви предложението? Ако сте ползвали консултанти, как ги избрахте (например препоръчани от приятел или обява) и по какви критерии? Тук не се посочва името на консултантската агенция, тъй като целта не е да правим реклама, а да извадим основните принципи на успешния проект.

3. Срещнахте ли проблеми при кандидатстване и изпълнение на проекта и ако да как ги разрешихте?

4. С какво се промени работата в организацията/фирмата/общината ви след спечелването на проекта? Отделихте ли специален екип?

5. Какви са основните ползи за организацията/фирмата/общината ви от реализирането на проекта? Как смятате, че ще допринесат резултатите му за бъдещето развитие на организацията/фирмата/общината ви?

6. По ваша преценка кое допринесе проектът ви да бъде одобрен за финансиране (напр. добра идея, добър план, опитни консултанти, добър екип и т.н.)?

Етикети

 

Покана за обмен на служители в областта на безопасността на нехранителните стоки

 

Последна промяна в 15:32 на 26 фев 2009, 210 прочитания, 0 коментара

Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите на ЕК представя покана за финансиране на обмени на длъжностни лица, ангажирани в областта на безопасността на нехранителните стоки. Поканата е в рамките на общностната Програма за защита на потребителите 2007-2013 г.

Бенефициенти:

ЕС ще финансира обмен между служители в компетентните надзорни или изпълнителни органи, отговорни за безопасността на потребителските стоки, както и други организации с нестопанска цел, ангажирани в тази сфера на дейност. Организациите трябва да са учредени в страна членка на ЕС или страните от ЕАСТ и ЕИП (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).

Финансиране:

ЕК покрива пътните разходи и издръжката на служителите, която включва настаняване, разходи за храна, местен транспорт, застраховки и тн. Общият размер на средствата за един служител не трябва да надхвърля 25 000 евро.

Краен срок: 2 октомври 2009 г.

Покана за предложения по ос "ЛИДЕР" на Програмата за развитие на селските райони

Краен срок: 18 сеп 2009

 

Покана:

Министерство на земеделието и храните обявява процедура за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)" от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите трябва да бъдат регистрирани и прилагат проекта на територията на селските райони и могат да бъдат:

-общини;

-юридически лица с нестопанска цел;

-юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите

Кандидатът и/или неговите партньори трябва да имат предишен опит (поне един проект за последните три години) в проекти, осъществявани чрез партньорство. Проектите се осъществяват като публично-частни партньорства на поне трима партньори, като единият от тях кандидатства и получава финансовата помощ. Публично-частното партньорство трябва да включва по един представител на община/и, стопанския и нестопанския сектор от съответната територия за създаване на Местната Инициативна Група.

Допустими дейности:

Финансовата помощ се предоставя за осъществяване на следните дейности:

1. проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни;

2. обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване (заплати, възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие;

3. обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР;

4. учебни посещения за представители на потенциалните Местни инициативни групи (МИГ) или за представители на МИГ от другите страни - членки на Европейския съюз, за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията за местно развитие;

5. работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;

6. информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;

7. разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие;

8. подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и продоволствието (МЗП).

Финансиране:

Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи. Минимално финансиране10 000 евро, максимално - 100 000 евро.

Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 18 септември 2009 г.

Покана за предложения от НПО, обществени сдружения, политически институти и правителствени органи

 

Краен срок: 01 яну 2010

Организацията:

Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години.

Бенефициенти:

За финансиране могат да кандидатстват НПО, правителствени организации,  обществени сдружения, политически институти и други асоциации, легално установени в една от следните държави: Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдова, Румъния, Турция, Украйна и Русия. Проектите трябва да се осъществяват на територията на тези държави.  

Приоритетни области:

Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:

- гражданско участие;

- трансгранично сътрудничество;

- сътрудничество изток - изток.<!--[endif]-->

Какви проекти ще се финансират?

Приоритет ще се дава на тези предложения, които целят да повишат гражданското участие в управлението, имат въздействие върху вътрешната политика, засилват лидерските способности на лица и организации, улесняват трансграничното и/или транссекторното сътрудничесво и позволяват обмена на опит и иновационни идеи чрез ясен комуникационен план. 

Продължителност и финансиране:

Средно проектите се финансират с 16,000 – 19,000 USD и са с продължителност до 12 месеца. 

 

 

Покана за проекти за развитие на трансевропейската енергийна мрежа

Краен срок: 14 апр 2009

 

Последна промяна в 12:25 на 19 фев 2009, 413 прочитания, 0 коментара

ЕК представя покана за проектни предложения в областта на изграждането на трансевропейски мрежи за енергийна инфраструктура.

Цели

- Развитие на енергийната мрежа с цел засилване на икономическото и социално сближаване. Това ще допринесе за намаляване на изолацията на островите и регионите с по-неблагоприятно местоположение
- Оптимизация на капацитета на енргийините мрежи и интеграция на вътрешните енергийни пазари
- Повишаване на сигурността на енергодобива, диверсификация на енергийнните ресурси и засилване на връзките с трети страни
- Създаване на връзки между възобновяемите енергийни източници
- Подобряване на безопасността, надежността и взаимодействието на свързаните мрежи

Приоритетни дейности

Финансиране ще бъде осигурено за специфични дейности за засилване на устойчивостта на енергийте мрежи в различни области:


Електрически и газови мрежи

- Адаптиране и развитие на енергините мрежи за подобряване на функционирането на вътрешния пазар. Приоритет ще бъде даден на разрешаване на проблемите със спирането на енергийните потоци в резултат на претоварването и липсата на важни връзки.
- Изграждане на енергийни мрежи на острови, изолирани и периферни региони. В тези региони ще бъде подпомогнато и диверсифицирането на съществуващите енергийни мрежи и изполването на възобновяеми източници.

Електрическите мрежи

- Адаптиране и развиване на мрежи за засилване и интеграцията и връзките между възобновяемите енергоизточници
- Гарантиране на взаимодействието между електрическите мрежи в страните членки на ЕС, страните кандидатки, както и страните от Черноморския басейн и Средиземноморието

Газови мрежи

- Развиване на мрежите за разпространение на природен газ, за да могат да бъдат задоволени нуждите на ЕС
- Гарантиране на взаимодействието между газовите мрежи в страните членки на ЕС, страните кандидатки, страните от Черноморския басейн и Средиземноморието, страните от Каспийския басейн и Близкия изток

Участници

- една или няколко страни членки на ЕС
- едно или няколко публични или частни предприятия със съгласието на страната или страните членки, пряко засегнати от дейностите по проекта
- една или няколко международни организации със съгласието на страните членки, пряко засегнати от дейностите по проекта
- Съвместни предприятия със съгласието на страните членки, пряко засегнати от дейностите по проекта

Бюджет: Общият бюджет по поканата за 2009 г. е 26.048 млн.евро

Краен срок:14 април 2009 г.

ОП "Регионално развитие" - Схема за общинската образователна инфраструктура

Краен срок: 31 дек 2013

 

Цели:

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

- Да се подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура на територията на 178 малки общини;
- Да се осигури социално включване и равен достъп за групите в неравностойно положение.

Териториален обхват:

Проектите ще се изпълняват на територията на 178 общини, извън обхвата на градските агломерационни ареали. Тези общини са посочени по-долу според районите за планиране:

"Северозападен район за планиране":

Априлци, Белене, Белоградчик, Берковица, Бойница, Бойчиновци, Борован, Брегово, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги-Дамяново, Грамада, Гулянци, Димово, Искър, Кнежа, Козлодуй, Криводол, Кула, Левски, Летница, Луковит, Макреш, Медковец, Мизия, Никопол, Ново Село, Оряхово, Пордим, Роман, Ружинци, Тетевен, Угърчин, Хайредин, Чипровци, Чупрене, Ябланица, Якимово

"Северен централен район за планиране":

Алфатар, Борово, Бяла (Р.), Ветово, Главиница, Две могили, Дряново, Елена, Завет, Златарица, Иваново, Исперих, Кайнарджа, Кубрат, Лозница, Павликени, Полски Тръмбеш, Самуил, Ситово, Сливо поле, Стражица, Сухиндол, Трявна, Тутракан, Цар Калоян, Ценово

"Североизточен район за планиране":

Антоново, Бяла (В.), Велики Преслав, Венец, Ветрино, Вълчи дол, Върбица, Долни чифлик, Дългопол, Генерал Тошево, Каварна, Каолиново, Крушари, Никола Козлево, Омуртаг, Опака, Смядово, Суворово, Тервел, Хитрино, Шабла

"Югозападен район за планиране":

Антон, Банско, Белица, Бобовдол, Бобошево, Брезник, Годеч, Горна Малина, Гърмен, Долна баня, Драгоман, Етрополе, Земен, Златица, Ихтиман, Ковачевци, Копривщица, Костенец, Кочериново, Кресна, Мирково, Невестино, Пирдоп, Правец, Разлог, Рила, Сапарева баня, Сатовча, Своге, Симитли, Сливница, Струмяни, Трекляно,  Трън, Хаджидимово, Чавдар, Челопеч, Якоруда

"Южен централен район за планиране":

Ардино, Баните, Батак, Борино, Брацигово, Брезово, Девин, Джебел, Доспат, Златоград, Ивайловград, Калояново, Кирково, Кричим, Крумовград, Лесичово, Любимец, Лъки, Мадан, Маджарово, Минерални бани, Момчилград, Неделино,  Перущица, Ракитово, Рудозем, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Стрелча, Съединение, Тополовград, Хисаря, Чепеларе, Черноочене

"Югоизточен район за планиране":

Болярово, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Елхово, Котел, Малко Търново, Мъглиж, Несебър, Николаево, Опан, Павел баня, Приморско, Руен, Средец, Стралджа, Сунгурларе, Твърдица, Царево

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

- Реконструкция, ремонт и оборудване на общински образователни институции – детски ясли и градини, начални, основни и средни училища;
- Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност или използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници в общинските образователни институции;
- Подобряване на достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите общински образователни институции;

Бюджет и финансиране:

Общият размер на средствата по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 48 856 413 лев, от които съфинансирането от ЕС е 41 527 951 лева.

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема важат следните размери на минимална и максимална стойност:

-минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лв.
-максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лв.

 

Покана за обмен на служители в областта на безопасността на нехранителните стоки

Краен срок: 02 окт 2009

 

Последна промяна в 15:32 на 26 фев 2009, 211 прочитания, 0 коментара

Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите на ЕК представя покана за финансиране на обмени на длъжностни лица, ангажирани в областта на безопасността на нехранителните стоки. Поканата е в рамките на общностната Програма за защита на потребителите 2007-2013 г.

Бенефициенти:

ЕС ще финансира обмен между служители в компетентните надзорни или изпълнителни органи, отговорни за безопасността на потребителските стоки, както и други организации с нестопанска цел, ангажирани в тази сфера на дейност. Организациите трябва да са учредени в страна членка на ЕС или страните от ЕАСТ и ЕИП (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).

Финансиране:

ЕК покрива пътните разходи и издръжката на служителите, която включва настаняване, разходи за храна, местен транспорт, застраховки и тн. Общият размер на средствата за един служител не трябва да надхвърля 25 000 евро.

Краен срок: 2 октомври 2009 г.

Покана за проекти за популяризиране и подкрепа на социалните предприятия

Краен срок: 22 май 2009

 

Последна промяна в 13:22 на 26 фев 2009, 480 прочитания, 1 коментар

Агенцията за социално подпомагане обявява покана за проектни предложения по операция ''Социално преприемачество - популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Операцията е в рамките на Приоритетна ос 5 ''Социално включване и насърчаване на социалната икономика'' на оперативна програма ''Човешки ресурси''.

Описание

Операцията ще подкрепя развитието на услуги и дейности за повишаване на обществената информираност и разбиране на значимостта и възможностите на социалното предприемачество за социалното включване на изолирани групи от населението. Ще бъдат финансирани инициативи за създаване на устойчиви и гъвкави модели на социални предприятия, насочени към осигуряването на защитена и подкрепена заетост под формата на социални услуги за хора в неравностойно положение.

Чрез инструментите на операцията ще бъде подкрепяно адаптирането и оборудването на работни места за хора с увреждания и ще се насърчи развитието на социалното консултиране.

Компоненти

Операцията има два компонента:

- Компонент 1. Подкрепа за развитие на дейността на съществуващи социални предприятия за повишаване на обхвата и многообразието на предоставяните услуги;
- Компонент 2. Подкрепа за създаване на нови социални предприятия.


Цели

- да се създадат и/или доразвият нови успешни модели на социални предприятия;
- да се създадат защитени работни места за лица от уязвими групи, които не са в състояние да участват в реална трудова дейност.
- да се създадат и развият центрове за подкрепа на лица от целевите групи за преход към реалния пазар на труда.
- да бъдат обучени доставчици на социални услуги, работодатели, юридически лица с нестопанска цел за създаване на работни места в сферата на социалната икономика.
- да се проведат национални кампании за привличане на гражданското общество и повишаване на обществената информираност за възможностите на социалното предприемачество
- да се създадат и развият консултативни групи, доброволчески и общностни инициативи

Бенефициенти

Проектите се изготвят от водеща организация и партньорска организация

Изисквания за Компонент 1:

Водещата организация трябва да отговаря на следните изисквания:

Да е регистрирана и учредена като Юридическо лице с нестопанска цел или като Търговско дружество при условие, че приходите, при изпълнението на проекта се реинвестират в дейностите по проекта, пряко насочени към целевата група. Допустими кандидати са и специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, доставчици на социални услуги.

Изисквания за Компонент 2:

Водещата организация трябва да е учредена и регистрирана като Юридическо лице с нестопанска цел, Кооперация, регистрирана по реда на Закона за кооперациите, при условие, приходите, реализирани при изпълнението на проекта ще се реинвестират в дейностите по проекта, пряко насочени към целевата група. Могат да кандидатстват и български общини, които са доставчици на социални услуги.

Изисквания за партньорските организации:

- да са учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство.
- да са доставчици на социални услуги, когато ролята им е пряко свързана с предоставяне на социална услуга за целевата група по проекта
- да са учредени по реда на Закона за професионално образование и обучение, когато ролята им в изпълнението на проекта е свързана единствено с дейности за образование и обучение на целевата група (ако е приложимо);
- да са изпълнители на здравни услуги - лечебни заведения съгласно Закона за лечебните заведения. Такива са диспансери; домове за медико – социални грижи; или хосписи, когато ролята им е свързана със специфична медико-социална рехабилитация за лица от целевата група.

Бюджет и финансиране:

Общият бюджет по процедурата е 15 680 000 лв., разпредели съответно на 7 500 000 лв. за Компонент 1 и 8 180 000 лв. за Компонент 2. Минималният размер на фиансирането е 50 хил. лв., а максималният – 350 хил.лв.

Краен срок: 22 май 2009 г.

Покана за проекти за създаване и развитие на микропредприятия в селските райони

 

Последна промяна в 16:11 на 08 яну 2009, 409 прочитания, 1 коментар

Министерството на земеделието и храните представя покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитиена микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.(ПРСР).

Бенефициенти

Финансовата помощ е предназначена за новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в общини от селските райони.
Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности в 231 общини в селските райони.

Допустими области на разнообразяване

Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:
- преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене и т.н.;
- производство на възобновяема енергия;
- услуги – развитие на дейности свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес
услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.

Размер на финансовата помощ

Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е 5 000 евро, а максималният размер е 400 000 евро.
За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е 1 000 000 евро.

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

Началната дата на приема на проектопредложения е 1 януари 2009 г. Проекти ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс.

 

Покана за проекти за мрежи и мобилност на студенти и обучаващи се в Европа

Краен срок: 27 мар 2009

 

Последна промяна в 12:30 на 09 фев 2009, 394 прочитания, 0 коментара

ЕК представя покана по програма МЕДИА 2007 за проекти за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа.

Цел

Поканата цели да насърчи обмена и сътрудничеството в подкрепа на свързването в мрежи на европейските действащи лица в областта на обучението, и по-специално на висши учебни заведения, обучаващи организации и партньори в аудиовизуалния сектор, както и насърчаване на мобилността на студентите и обучаващите в Европа.

Допустими кандидати

По поканата могат да кандидатсват паневропейски консорциуми на висши учебни заведения, обучаващиорганизации и партньори в аудиовизуалния сектор

Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:
- 27-те страни членки на Европейския съюз,
- страните от ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн_, Швейцария и Хърватия.

Допустими проекти

Проекти, насочени към развиване на капацитета на бъдещи професионалисти в аудиовизуалната област да разбират и интегрират европейското измерение в своята работа посредством усъвършенстване назнанията и опита в следните области:
- обучение по икономическо, финансово и търговско управление,
- обучение по нови аудиовизуални технологии,
- обучение по разработване на проекти за сценарии.

Продължителността на проектите е 12 месеца (до максимум18 месеца в надлежно обосновани случаи).Проектите трябва да бъдат реализирани между 1 септември 2009 г. и 30 юни 2011 г.

Бюджет: 1 900 000 евро

Краен срок: 27 март 2009 г.

Покана за предложения по програма "Култура"

Краен срок: 01 май 2009

 

Последна промяна в 13:39 на 09 юни 2008, 75 прочитания, 0 коментара

Поканата: Изпълнение на дейностите по програмата: проекти за многогодишно сътрудничество; мерки за сътрудничество; специални дейности (трети страни); и подкрепа на органи, действащи на европейско равнище в областта на културата 

Подробно за Програма "Култура" (2007 – 2013)

I. Цели

Трите специфични цели на програмата са: 

— насърчаване на транснационалната мобилност на участниците в областта на културата,
— поощряване на транснационалното движение на произведения на изкуството и на културни и художествени произведения,
— поощряване на междукултурния диалог. 

II. Направления

Настоящата покана включва следните направления на програма "Култура": 

1. Подкрепа на културни проекти (направление 1)

На културните организации се предоставя подкрепа на проекти за съвместна трансгранична работа и за създаване и изпълнение на културни и творчески дейности. 

Бенефициенти по направлението:

Целта на това направление е да се подпомага сътрудничеството между организации като театри, музеи, професионални сдружения, научноизследователски центрове, университети, културни институти и обществени органи от различни страни, които участват в програма "Култура", така че различните сектори да работят съвместно и да разширят своята културна и творческа дейност отвъд досегашните граници. 

Направлението е разделено в четири категории, които са описани подробно по-долу. 

Направление 1.1: Проекти за многогодишно сътрудничество (продължават от три до пет години)

Първата категория е насочена към засилване на многогодишните транснационални културни връзки чрез насърчаване на минимален брой от шест културни субекта от най-малко шест страни участнички в програмата за сътрудничество и работа в рамките на и между различни сектори за развитие на съвместни културни дейности за период от три до пет години. 

 

Покана за проекти за мрежи и мобилност на студенти и обучаващи се в Европа

Краен срок: 27 мар 2009

 

Последна промяна в 12:30 на 09 фев 2009, 394 прочитания, 0 коментара

ЕК представя покана по програма МЕДИА 2007 за проекти за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа.

Цел

Поканата цели да насърчи обмена и сътрудничеството в подкрепа на свързването в мрежи на европейските действащи лица в областта на обучението, и по-специално на висши учебни заведения, обучаващи организации и партньори в аудиовизуалния сектор, както и насърчаване на мобилността на студентите и обучаващите в Европа.

Допустими кандидати

По поканата могат да кандидатсват паневропейски консорциуми на висши учебни заведения, обучаващиорганизации и партньори в аудиовизуалния сектор

Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:
- 27-те страни членки на Европейския съюз,
- страните от ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн_, Швейцария и Хърватия.

Допустими проекти

Проекти, насочени към развиване на капацитета на бъдещи професионалисти в аудиовизуалната област да разбират и интегрират европейското измерение в своята работа посредством усъвършенстване назнанията и опита в следните области:
- обучение по икономическо, финансово и търговско управление,
- обучение по нови аудиовизуални технологии,
- обучение по разработване на проекти за сценарии.

Продължителността на проектите е 12 месеца (до максимум18 месеца в надлежно обосновани случаи).Проектите трябва да бъдат реализирани между 1 септември 2009 г. и 30 юни 2011 г.

Бюджет: 1 900 000 евро

Краен срок: 27 март 2009 г.

Покана за проекти за реформа във висшето образование

Краен срок: 28 апр 2009

 

Последна промяна в 16:04 на 28 яну 2009, 429 прочитания, 0 коментара

Общата цел на програмата ще бъде да допринесе за улесняване на сътрудничеството в областта на висшето образование сред държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) и съседските страни партньорки. По-специално програмата ще спомогне за насърчаване на доброволното сближаване с произтичащите от Лисабонската стратегия и Болонския процес достижения на ЕС в областта на висшето образование.
Програмата Темпус насърчава многостранното сътрудничество сред висши образователни институции, органи и организации в държавите-членки на ЕС и в страните партньорки, като набляга на потребността от реформа и модернизация на висшето образование.

Двата основни инструмента за сътрудничество посредством настоящата покана за представяне на предложения в рамките на програма Темпус са:

— Съвместни проекти: проекти, основани на възходящ подход, които целят модернизиране и реформиране
на институционално (университетско) равнище;

— Структурни мерки: проекти, целящи да се допринесе за развитието и реформирането на системите за висше образование в страните партньорки, както и за подобряването на качеството и значението им и за по-голямо сближаване с достиженията на ЕС.

Бенефициенти:
Институциите и организациите, които могат да участват в програма Темпус, са както висши образователни институции и организации, така и неакадемични институции и организации, като например неправителствени организации, дружества, предприятия и държавни органи.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, е в размер на 53 милиона EUR.
Финансовото участие от страна на Комисията не може да надхвърля 90 % от общата сума на допустимите преки разходи.

 

Покана за проекти в областта на обучението по предприемачество

Краен срок: 20 апр 2009

 

Последна промяна в 18:31 на 28 яну 2009, 792 прочитания, 0 коментара

Целта е да се подкрепи прилагането на "Документ за малкия бизнес" и на Програмата от Осло за обучение по предприемачество в Европа посредством прокарването на печеливши идеи в областта на обучението по предприемачество и подобряването на предприемаческото мислене на европейската младеж.

Приоритетни области:

— създаване на общоевропейска програма от работни семинари с участието на преподаватели по предприемачество от висши учебни заведения с цел обмен на познания и получаване на знания от действащи предприемачи (Лятна академия по предприемачество);

— изграждане на обща онлайн платформа за преподаватели;

— поощряване на предприемачеството сред жените с висше образование;

— поощряване на предприемаческото мислене на младите хора извън образователната среда;

— създаване на иновативни и основани на практиката учебни материали по предприемачество за висшето
(университетското) образование, по-специално с използване на действителни случаи и опитно познание.

Можете да се запознаете с Програмата от Осло за обучение по предприемачество в Европа, както и да я
изтеглите от този адрес.

Бенефициенти

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат подадени от юридическо лице. Дружествата трябва да са надлежно учредени и регистрирани съгласно закона. В това число се включват по-специално:

— публичната администрация на всички нива; националните, регионалните или местните органи,
— образователните институции (основни и средни училища, професионални училища, университети и т.н.),
— НПО, асоциациите и фондациите, които развиват дейност в съответните области,
— организациите и институциите, предоставящи услуги в областите на образованието и обучението
(публични и частни),
— търговско-промишлените палати и други подобни организации,
— бизнес сдруженията и мрежите за подкрепа на бизнеса.

Максималният бюджет, предвиден за дейността, е приблизително 2 750 000 EUR.
Планирана начална дата на проектите: 1 ноември 2009 г.

Краен срок: 20 април 2009 година.

Покана за кандидатстване по програма ''Учене през целия живот''

 

ЕК представя покана за кандидатстване по програма ''Учене през целия живот'' за 2009 г.

Условия за кандидатстване

Програмата ''Учене през целия живот" се отнася за всички видове и равнища на образованието и професионалното образование и обучение.

Участниците трябва да бъдат установени в една от следните страни

- 27-те страни членки на Европейския съюз
- страните от ЕАСТ и ЕИП ( Исландия, Лихтенщайн и Норвегия)
- страните кандидатки: Турция.

Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, предоставен за тази покана, е 961 млн. евро.
Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите, варират в зависимост от такива фактори, каквито са видът на проекта и броят на участващите страни.

Дейности и крайни срокове:

1.Университетска харта ''Еразъм'': 28 ноември 2008 г.
2. ''Коменски'': Обучение на работното място:
- първи краен срок 16 януари 2009 г.
- допълнителни крайни срокове:30 април 2009 г. и 15 септември 2009 г.
3. ''Коменски'' : Асистентски стажове за начинаещи преподаватели: 30 януари 2009 г.
4.''Леонардо да Винчи'' Мобилност: 6 февруари 2009 г.
5.''Еразмус'': Интензивни езикови курсове (EILC): 6 февруари 2009 г.
6.''Жан Моне'': 13 февруари 2009 г.
7. ''Коменски''; ''Леонардо да Винчи''; ''Грундвиг'': Партньорства: 20 февруари 2009 г.
8. ''Грундвиг'': Семинари: 20 февруари 2009 г.
9. ''Коменски''; ''Еразъм'' ; ''Леонардо да Винчи''; ''Грундвиг'': Многостранни проекти, мрежи и съпътстващи мерки: 27 февруари 2009 г.
10. ''Леонардо да Винчи'': Трансфер на многостранни иновационни проекти: 27 февруари 2009 г.
11. ''Еразъм'': Интензивни програми (ИП), Студентска мобилност заобучение и стажове (включително удостоверения, даващи право на консорциумите да организират стажове по програма ''Еразъм'') и Мобилност на персонала (командировки на преподаватели и обучение на персонала):13 март 2009 г.
12. ''Грундвиг'': Асистентски стажове, проекти за възрастни доброволци: 31 март 2009 г.
13. Широкообхватна програма: 31 март 2009 г.
14. Широкообхватна програма: Ключова дейност 1 — Учебни посещения : 9 април 2009 г.

Пълна информация:

Пълният текст на ''Покана за предоставяне на предложения по програмата ''Учене през целия живот" за периода 2008-2010 г.: актуализирана версия за 2009 г. — ''Стратегически приоритети", заедно с ръководството за участие формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на ЕК.

 

 

ОП "Развитие на човешките ресурси " - Квалификационни услуги и обучения за заети лица

Краен срок: 15 сеп 2010

 

Последна промяна в 12:18 на 02 юни 2008, 47 прочитания, 1 коментар

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие на човешките ресурси " - Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2

Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 2 "Повишаване производителността и адаптивността на заетите"; Основна област на интервенция 2.1 "Подобряване адаптивността на заетите лица", посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" – фаза 2, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 

Цели:

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Бенефициенти:

Обучаващи/Образователни институции/организации (центрове за професионално обучение, професионални училища, професионални колежи, институции, имащи право и капацитет да предоставят обучения)

Подкрепяни дейности:

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество.

 

ОП Регионално развитие - Покана за представяне на проекти от общини и неправителствени организации

Краен срок: 01 яну 2013

 

 

Последна промяна в 18:59 на 14 ное 2007, 27 прочитания, 0 коментара

ОП "Регионално развитие"

МРРБ обявява покана за набиране на проекто предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

"Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"

Цели:

Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ има за цел:

-Да подобри, обнови и модернизира образователната, социалната и културната инфраструктура в градските ареали;
-Да осигури социално включване и равен достъп за групите в неравностойно положение.

Подкрепяни дейности:

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

-Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища;
-Реконструкция, ремонт и оборудване на институции, предоставящи социални услуги;
-Реконструкция, ремонт и оборудване на културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот;
-Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност;
-Подобряване достъпа на хора с увреждания до гореспоменатите институции;

Общ бюджет на поканата: 245,260,750 лева

Подкрепяни области на дейсвие и бюджет:

Схемата включва три компонента:

Компонент 1 :Образователна инфраструктура – 147,978,552 лева
Компонент 2: Социална инфраструктура – 43,845,498 лева
Компонент 3: Културна инфраструктура – 53,436,700 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните проекти:

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема важат следните размери на минимална и максимална стойност:

-минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 200,000 лева
-максимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 6,000,000 лева

Изисквания за допустимост за кандидатите (бенефициенти) и тяхните партньори:

1. Изисквания към бенефициентите:

-да са учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско законодателство;
-да са общини или неправителствени организации;
-в случай, че кандидатите са неправителствени организации, те трябва да действат като сдружения с нестопанска цел за предоставяне на образователни, социални и културни услуги (да са лицензирани от Националната Агенция за професионално образование и обучение, да са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане или да са лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето, или да притежават друга приложима регистрация);
-в случай, че кандидатите са неправителствени организации, те трябва да са учредени (съгласно съдебната регистрация) поне 12 месеца преди датата на публикуване на поканата по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
-в случай, че кандидатите са неправителствени организации, то седалището и основното им място на дейност трябва да се намират на територията на Република България;
-в случай, че кандидатите са неправителствени организации, то те трябва да са регистрирани в района на изпълнение на проекта (или техният партньор да е регистриран в същия район), за да се гарантира местното ангажиране и съпричастност с проекта, както и продължаването на резултатите от дейностите по проекта;

2. Изисквания към парньорите:

Допустими партньори по настоящата схема са:

-общини;
-училища, детски градини, детски ясли, обединени детски заведения;
-музеи, библиотеки, театри, читалища и други институции, свързани с културния живот;
-специализирани институции, предоставящи социални услуги;
-неправителствени организации, които действат като сдружения с нестопанска цел за предоставяне на образователни, социални и културни услуги.

Партньорите трябва да отговарят на същите критерии за допустимост като кандидатите.

Териториален обхват:

Проектите ще се изпълняват на територията на България, в рамките на 86 общини от градските агломерационните ареали посочени по-долу:

Раднево, Елин Пелин, Ямбол, Първомай, Дупница, Шумен, Провадия, Дулово, Чирпан, Попово, Долни Дъбник, Червен Бряг, Поморие, Долна Митрополия, Хасково, Пловдив, Добричка, Харманли, Плевен, Добрич – град, Търговище, Пещера, Димитровград, Тунджа, Петрич, Девня, Троян, Перник, Гоце Делчев, Столична, Панагюрище, Горна Оряховица, Стара Загора, Пазарджик, Габрово, Стамболийски, Нови пазар, Враца, Сопот, Нова Загора, Видин, Созопол, Монтана, Велинград, Смолян, Мездра, Велико, Търново, Сливен, Марица, Варна, Силистра, Лясковец, Бяла Слатина, Септември, ЛомБургас, Севлиево, Ловеч, Ботевград, Свищов, Кюстендил, Божурище, Сандански, Кърджали, Благоевград, Самоков, Куклен, Белослав, Садово, Костинброд, Белово, Русе, Каспичан, Балчик, Родопи, Карнобат, Асеновград, Раковски, Карлово, Аксаково, Разград, Камено, Айтос, Радомир, Казанлък, Аврен.

Краен срок: Няма

Три нови схеми по Оперативна програма "Регионално развитие"

Краен срок: 01 яну 2014

 

Бивш кмет на Добрич беше осъден на 5 години затвор

МРРБ обяви три нови схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.:

1. "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали".

2. "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали".

3. "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали".

Пакетите документи за кандидатстване са в секция "Отворени търгове" на официалния сайт на Програмата. Схемите за безвъзмездна финансова помощ се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 86 общини от градските агломерационните ареали посочени по-долу:
Аврен

Казанлък

Радомир

Айтос

Камено

Разград

Аксаково 

Карлово

Раковски

Асеновград

Карнобат

Родопи

Балчик

Каспичан

Русе

Белово

Костинброд

Садово

Белослав

Куклен

Самоков

Благоевград

Кърджали

Сандански

Божурище

Кюстендил

Свищов

Ботевград

Ловеч

Севлиево

Бургас

Лом

Септември

Бяла Слатина

Лясковец

Силистра

Варна

Марица

Сливен

Велико Търново

Мездра

Смолян

Велинград

Монтана

Созопол

Видин

Нова Загора

Сопот

Враца

Нови пазар

Стамболийски

Габрово

Пазарджик

Стара Загора

Горна Оряховица

Панагюрище

Столична

Гоце Делчев

Перник

Троян

Девня

Петрич

Тунджа

Димитровград 

Пещера

Търговище

Добрич – град

Плевен

Харманли

Добричка

Пловдив

Хасково

Долна Митрополия

Поморие

Червен Бряг

Долни Дъбник

Попово

Чирпан

Дулово

Провадия

Шумен

Дупница

Първомай

Ямбол

Елин Пелин

Раднево

 

 Целта на първата схема е:

-Да подобри, обнови и модернизира държавната социална инфраструктура в градските ареали.
-Да осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.

Дейностите, които ще получат подкрепа са:

-Ремонт, реконструкция, обновяване на сградите/помещенията, в които са ситуирани Дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане.
-Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност.
-Подобряване на достъпа за хора с увреждания до Дирекциите "Социално подпомагане".

Конкретен бенефициент по схемата е Агенцията за социално подпомагане.

Общият размер на  безвъзмездната финансова помощ e 5 480 687 лева, от които 4 658 584 лева са от ЕС.Целта на втората схема е:

-Да подобри, обнови и модернизира държавната образователна инфраструктура в градските ареали;
-Да осигури социално включване и равен достъп за групите в неравностойно положение.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

-Ремонт, реконструкция и оборудване на училища държавна собственост в управление на МОН;
-Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност;
-Подобряване на достъпа за хора с увреждания до училищата държавна собственост.

Конкретен бенефициент по схемата е Министерството на образованието и науката

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 11 509 442 лева, от които 9 783 025 лева са от ЕС.Целта на третата схема е:

-Да подобри, обнови и модернизира Дирекциите "Бюро по труда" към Агенцията по заетостта в градските ареали.
-Да осигури социално включване и равен достъп за групите в неравностойно положение.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

-Ремонт, реконструкция и обновяване на сградите/помещенията, в които са ситуирани Дирекциите "Бюро по труда" към Агенцията по заетостта;
-Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност;
-Подобряване на достъпа за хора с увреждания до Дирекциите "Бюро по труда".

Конкретен бенефициент по схемата е Агенцията по заетостта.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 5 480 687 лева, от които 4 658 584 лева са от ЕС.

 

Покана за учебни визити на образователни специалисти

Краен срок: 09 апр 2009

 

Последна промяна в 14:35 на 05 мар 2009, 180 прочитания, 0 коментара

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) обявява покана за кандидатстване за учебни визити за периода септември 2009 - юни 2010 година. Програма ''Учебни визити" е част от ''Хоризонталната програма" на Програма ''Учене през целия живот", дейност ''Политически развития и иновации".

Описание

Учебните визити ще представят тенденции и мерки в следните области:
- разработване и реализиране на мерки за подобряване на достъпа до образование и обучение за групи в неравностойно положение;
- разработване и осъществяване на дейности за постигане на равнопоставеност;разработване и
- реализиране на мерки за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение;
- оценка и анализ на ефективността на системите за образование и обучение

Списък на темите на учебните визити

- Възможности за ранно обучение
- Индивидуализирани учебни подходи
- Мерки за предотвратяване на ранното отпадане от училище
- Равни възможности за групите в неравностойно положение
- Механизми за осигуряване на качеството в училищата и обучителните институции
- Мерки за подобряване на ефективността на образователните и обучителните институции

Кой може да участва?

За участие в учебните визити могат да кандидатстват различни групи образователни специалисти:
- представители на местна, регионална, национална власт;
- директори на образователни институции, центрове по ориентиране, валидиране и акредитиране;
- ръководители на департаменти, ръководители на методически обединения;
обучители на учители;
- инспектори;
- представители на мрежи и асоциации в областта на образованието и обучението;
педагогически съветници;
- съветници в системата на професионалното ориентиране и консултиране;
представители на секторите за образователни услуги, бюрата по труда или центрове по ориентиране;
- ръководители ''Човешки ресурси", ръководители ''Фирмено обучение";
- представители на промишлени палати, стопански и занаятчийски камари;
- представители на работодателски организации;
- представители на синдикати;
- собственици или управители на Малки и средни предприятия;
изследователи, научни работници

Отпускано финансиране

ЦРЧР отпуска средства за покриването на следните разходи:
- Разходи за транспорт - покриване на разходите за транспорт от града на тръгване в България до града на провеждане на визитата и обратно.
- Разходи за издръжка - отпускат се 100% от регламентираните от ЕК дневни ставки за съответната държава, отговарящи на броя работни дни на учебната визита.

Краен срок: 9 април 2009 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Проект по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

11.04.2022
Полимекс - Иновации и Конкурентноспособност