Програма Култура 2007 (2007-2013)

Culture 2007 (2007-2013)

 

1. Обща информация:

С решение 1855/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се създава програма Култура 2007 с период на действие 2007-2013 г., чиято основна цел е да изгради европейското културно пространство, чрез развитие на културното сътрудничество между творци, артисти и културни институции от страни, участващи в програмата.

 

Програма Учене през целия живот (2007-2013)

Lifelong learning (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Програмата е наследник на програмите Сократ, Леонардо да Винчи и Е-Обучение. Тяхното обединяване позволява по-добро съгласуванемежду различните сфери на действие, както и по-тясно свързани, по-рационализирани и по-ефективни методи на действие. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приемат програмата

на 15.11.2006 г. с решение № 1720.

 

 

Програма Младежта в действие (2007-2013)

Youth in action (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Младежта в действие е наследник на програма Младеж. Нейна главна цел е да се развие сътрудничеството между младежта в Европейския съюз (ЕС) чрез предоставяне на възможности на младите хора в 31 страни участнички в програмата да участват в групови обмени и доброволческа работа, както и чрез осигуряване на подкрепа за широк диапазон от дейности и сътрудничество в сферата на младежта.

Програмата се създава с решение 1719/2006 от 15 ноември 2006 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

 

Програма МЕДИЯ 2007 (2007-2013)

MEDIA 2007 (2007-2013)

 

1. Обща информация:

С решение 1718/2006 от 15 ноември 2006 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се създава програма Медия 2007 за подкрепа на аудиовизуалния сектор в ЕС. Програмата е наследник на програма Мeдия Плюс/Медия обучение. Новата програма обединява дейностите по предишната програма - развитие, разпространение, популяризиране и обучение. Програмата е с период на действие 2007-2013 г. Аудиовизуалният сектор е основно средство за разпространяване и

развиване на европейските културни ценности. Той играе решаваща роля в създаването на европейската културна идентичност и изразяването на европейското гражданство. Обменът на европейски аудиовизуални творби (филми и телевизионни програми) помага за увеличаването на междукултурното общуване. Подкрепата на Общността

цели да позволи на европейския аудиовизуален сектор да играе ролята си за заздравяване на европейската култура. Европейският аудиовизуален сектор има и голям социален и икономически потенциал. В този смисъл, подкрепата на Общността за него

е в съответствие с реализирането на Лисабонската стратегия. Замисълът на програма Медия 2007 е да продължи дейността на Общността, започната и реализирана с програмите Медия 1, Медия 2 и програма Медия Плюс/Медия обучение от 1991 г. насам.

 

Програма Европа за гражданите (2007-2013)

Europe for Citizens (2007-2013)

 

1. Обща информация:

На 6 април 2005 г. Европейската комисия изпраща предложение до Европейския парламент и Съвета на ЕС да бъде създадена програма “Европа за гражданите”, насърчаваща активността на хората като носители на европейско гражданство с период на действие 2007-2013 г. В решение № 1904/2006/ЕС на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 12.12.2006 г., с определени изменения се залага продължаването на досегашните дейности на програмата за насърчаване на активно европейско гражданство в периода 2004-2006 г. Чрез програмата Европейската комисия цели да повиши участието на гражданите в европейската интеграция и да увеличи у тях усещането за европейска идентичност.

 

Програма ПРОГРЕС – за заетост и социална солидарност (2007-2013)

PROGRESS - Programme for Employment and Social Solidarity (2007-2013)

 

1. Обща информация:

С решение 1672/2006 от 24 октомври 2006 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се създава програма за заетост и социална солидарност (ПРОГРЕС) с период на действие 2007-2013 г. Тя има за цел да подкрепи финансово дейностите на ЕС в социалната сфера и заетостта в контекста на Лисабонската стратегия.

 

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007-2013)

Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013)

 

1. Обща информация:

С цел да бъдат постигнати задачите на обновената Лисабонска стратегия, за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места в Европа, е предложена рамкова програма за конкурентоспособност и иновации за периода 2007-2013 г. Рамковата програма подкрепя мерки за засилване на капацитета на конкурентоспособност и иновации в ЕС. Като цяло програмата насърчава използването

на информационни технологии, екологични технологии и възобновяеми източници на енергия. Тя е приета с решение № 1639/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 24 октомври 2006 г.

 

Програма Марко Поло II (2007-2013)

Programme Marco Polo II (2007-2013)

 

1. Обща информация:

С регламент 1692/ 2006 от 24 октомври 2006 г. на Европейския парламент и Съвета на ЕС се създава програма Марко Поло II, с период на действие 2007-2013 г.

 

Програма Трансевропейски мрежи за транспорт и енергия (2007-2013)

Trans-European networks for Transport and Energy (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Европейската комисия прави предложение за продължаване на програмата с период на действие 2007-2013 г. Предстои Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да вземат решение.

 

Програма Галилео (2007-2013)

Galileo (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Галилео е най-големият индустриален партньорски проект на ЕС с частния сектор. Навигационната система Галилео се състои от 30 сателита, които осигуряват максимално покритие на планетата.

 

Програма Дафне III - Борба срещу насилието (2007-2013)

Daphne III - combating violence (2007-2013)

 

1. Обща информация:

На 24 май 2006 г. Европейската комисия предлага създаването на програма Дафне - Борба срещу насилието с период на действие 2007- 2013 г. Тя представлява финансов инструмент за осъществяване на политиките на ЕС в областта на правосъдието, свободата и сигурността. Програмата е одобрена от Европейския парламент на второ четене.

 

Програма Превенция на наркотиците и информация (2007-2013)

Drugs prevention and information programme (2007-2013)

 

1. Обща информация:

На 24 май 2006 г. Европейската комисия предлага създаването на програма “Превенция на наркотиците и информация” с период на действие 2007-2013 г. Тя представлява финансов инструмент за осъществяване на политиките на ЕС в областта на справедливостта, свободата и сигурността, а косвено - и в областта на общественото здраве. Предстои програмата да бъде одобрена от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

 

Програма Солидарност и управление на миграционните потоци (2007-2013)

Solidarity and Management of the Migration Flows (2007-2013)

 

1. Обща информация:

През 2004 г. Европейската комисия предлага създаването на рамкова програма “Солидарност и управление на миграционните потоци” с период на действие 2007-2013 г. и четири специализирани фондa към нея, които да финансират дейностите по нея. Тя има за цел да предостави адекватна подкрепа за създаването на зона на свобода, сигурност и справедливост, като предприеме ефективни действия срещу трансграничните проблеми - незаконна имиграция, трафик на хора, тероризъм, организирана престъпност.

 

Европейски бежански фонд (2007 - 2013 г.)

European Refugee Fund (2007 - 2013 г.)

 

1. Обща информация:

Фондът е част от общата програма “Солидарност и управление на миграционни потоци” и допринася за подсилването на сферите свобода, сигурност и справедливост. Целите на програмата ще бъдат реализирани в рамките на два многогодишни програмни периода (2008-2010 г.) и (2011-2013 г.). Очаква се решение на Европейския

парламент и Съвета на Европейския съюз.

 

Фонд външни граници (2007-2013)

External Borders Fund (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Осигуряването на ефективен контрол на външните граници и предотвратяването на незаконно влизане е предварително условие за премахването на вътрешните граници на Шенгенската зона. В интерес на гражданите на ЕС има нужда от осигуряване на минимални стандарти за контрол по външните граници.

 

Европейски фонд за интегриране на лицаот трети страни(2007-2013)

The European Fund for the Integration of Thirdcountry nationals (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Европейската комисия предлага създаването на Европейски фонд за интегриране на лица от трети страни в рамките на рамковата програма за Солидарност и управление на миграционните потоци. Очаква се решение на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

 

Европейски фонд за репатриране на нелегално пребиваващи лица (2007-2013)

European Return Fund (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Европейската комисия прави предложение 2005/49 от 6 април 2005 г. на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за създаване на Европейски фонд за връщане на нелегално пребиваващи лица с период на действие 2007-2013 г. Очаква се решение на Европейския парламент и Съвета на ЕС.

 

Програма Лайф + (2007-2013)

Life+ (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Лайф + е многогодишна програма, разделена на два работни периода (2007-2010 г.) и (2011-2013 г.). Предстои решение на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

 

Седма рамкова програма (2007-2013)

Seventh Research Framework Programme (2007-2013)

 

1. Обща информация:

С решение № 1982/2006 от 18 декември 2006 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се създава Седма рамкова програма, която се отнася за научни изследвания, технологично развитие и  демонстрационни дейности и постигането на дълготраен и устойчив икономически растеж през периода 2007 - 2013 г. Програмата обхваща две подпрограми. Първата от тях е Европейската Общност, която се занимава с научни изследвания, техническо развитие и демонстрационни действия (2007-2013 г.) (11978/06). Втората е Евратом за ядрени изследвания и подготвителни дейности (2007-2011 г.) (11979/06).

 

Програма Сътрудничество

Programme “Cooperation”

 

Програмата има за цел да подпомогне целия спектър от научни дейности, осъществявани чрез транснационално сътрудничество, от съвместни проекти и мрежи до координиране на изследователски програми, вкл. международното сътрудничество с трети страни. Тя е разпределена на подпрограми в 10 приоритетни области и се

реализира чрез 3 инструмента.

 

Програма Идеи

Programme “Ideas”

 

Подпрограмата цели повишаване динамизма, творчеството и високата компетентност на европейската наука. Тя подпомага изследвания на границите на познанието, съдържащи висок научен риск, навлизащи в нови научни области, характеризиращи се с интердисциплинарност, вкл. социално-икономическите и хуманитарни научни области.За изпълнението на тази програма е изграден Европейски изследователски съвет.

 

Програма Хора

Programme “People”

 

ЕС се стреми да изгради система на “циркулация на мозъци” (“brain circulation”), както в рамките на Европа, така и на глобално ниво. Дейностите, предприемани на европейско ниво за развитие на отворен и конкурентен европейски пазар на учени са:

_ Подобряване на цялостната среда за учените в Европа чрез повишаване на мобилността и премахване на препятствията пред нея;

_ Разработване на истински европейски перспективи за кариерно развитие, чрез увеличаване на привлекателността на ЕС за талантливите учени;

_ Осезаемо увеличение на финансирането за обучение, мобилност и кариерно развитие.

 

Програма Капацитети

Programme “Capacities”

 

Специфична програма за проекти, които разширяват изследователския и иновационен капацитет и подпомагат последователното развитие на изследователските политики.

 

Програма Фискалис (2007-2013)

Fiscalis (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Има предложение на ЕК за продължение на програма Фискалис в нова програма Фискалис 2007 - 2013 г. с увеличен бюджет от 175,30 милиона евро. Увеличението е основно за развитието на нова единна компютъризирана система за подпомагане на нови бизнес и законови инициативи в областта на митническата и данъчната политика. Предстои Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да вземат решение.

 

Програма Митници (2007 - 2013)

Customs (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Има предложение на ЕК за продължение на програма Митници 2007 в нова програма Митници 2013 (2007 - 2013 г.) с увеличен бюджет от 323,8 милиона евро. Увеличението е основно за развитието на нова единна компютъризирана система за подпомагане на нови бизнес и законови инициативи в областта на митническата и данъчната

политика. Предстои Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да вземат решение.

 

Програма Обществено здраве (2007-2013)

Public Health (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Европейската комисия прави предложение за продължаване на програмата Обществено здраве с период на действие 2007-2013 г. Предстои да бъде взето решение от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Основната идея на програмата е чрез осигуряване на едно здраво европейско общество да се повиши просперитета, единството и сигурността в ЕС. Също така общественото здраве се счита за ключов фактор в борбата с конкретни европейски предизвикателства

както застаряването на населението, заплахите за сигурността и липсата на работна ръка. Подобряване на здравето на европейските граждани води до по-висока продуктивност и икономически растеж. По-дългият и здравословен начин на живот е предпоставка за намаляване на отсъствието от работното място и преждевременно пенсиониране. За постигането на уеднаквени стандарти в Европа в тази област, е необходимо намаляването на разликите в продължителността на живота, здравния статус и достъпа до висококачествени здравни услуги в държавите членки.

 

Програма Защита на потребителя (2007-2013)

Consumer Protection (2007-2013)

 

1. Обща информация:

С решение 1926/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се създава програма Защита на потребителите с период на действие 2007 - 2013 г.

 

Инструмент за европейско съседство и партньорство (2007-2013)

European Neighbourhood and Partnership Instrument (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Предложението за създаването на такъв инструмент е прието официално на 23 януари 2006 г. от Съвета на ЕС с решение № 1638. Инструментът има за цел заедно със страните партньори да изгради сигурно, стабилно и проспериращо съседство на базата на споделени ценности и общи интереси. По този начин се прави опит за предотвратяване на появата на нови разделителни линии между страните

в ЕС и техните съседи. Мерките на инструмента са насочени главно към прилагането на

плановете за действие за европейско съседство и партньорство. Специфичните цели обхващат не само трайното развитие и борбата с бедността, но и по-активното участие на страните във вътрешния пазар на ЕС. Сближаване на законодателствата и регулаторните механизми и изграждането на институции се подкрепят чрез обмяна

на опит, дългосрочни споразумения с държавите членки или участие в програмите и агенциите на Общността. Инструментът финансира съвместни програми, сближаващи регионите на държавите членки и страните партньори, които споделят

общи граници. 114 Инструмент за европейско съседство и партньорство (2007-2013)

Специално внимание се обръща на сътрудничеството с Русия и останалите страни, приели пътни карти и планове за действие, с които да получат подкрепа от TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Unit). TAIEX предоставя техническа помощ на страните партньори при разбирането и съставянето на закони, свързани с плановете за действие.

 

Инструмент за сътрудничество в развитието (2007-2013)

Instrument for Development Cooperation (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Инструмент за сътрудничество в развитието се създава с регламент 1905/2006 от 18 декември 2006 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Инструментът обединява в себе си както политиката на развитие, така и всички форми на сътрудничество с развиващите се страни, страните в преход и индустриализираните страни. Целта на инструмента е да поддържа икономическo, финансовo, научно-техническо, както и всички други форми на сътрудничество между партниращи си страни и региони като по този начин да намалява бедността в тях и да осъществява мерки, насочени към реализиране на целите на вътрешните политики на ЕС в чужбина.

 

Инструмент за стабилност (2007-2013)

Instrument for Stability (2007-2013)

 

1. Обща информация:

Инструментът е насочен към справянето с кризисни ситуации и определени дългосрочни трансгранични предизвикателства (ядрена безопасност, борба с трафика на хора, борба с организираната престъпност и тероризма, непредвидени заплахи за общественото здраве). Той ще позволи на Общността да реагира бързо, ефективно и

единно в кризисни ситуации в трети страни, както и в бъдещите глобални и трансгранични предизвикателства в трети страни (сигурност и стабилност).

Инструментът е одобрен с регламент 1717/2006 от 15 ноември 2006 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

 

Програма за трансгранично сътрудничество България—Турция 2007—2013 г.

 

Трансгранична програма България—Турция получава помощ от Общността по раздел "Трансгранично сътрудничество" на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). 

Описание

На 20 декември 2007 г. Европейската комисия одобри Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2007—2013 г. Програмата включва подкрепа на Общността за пет български и турски региона, които лежат по дължината на общата граница: в България — Бургаска, Ямболска и Хасковска област, а от македонска страна — региони Едирне и Къркларели.

Общностното финансиране за програмата през периода 2007—2009 г. е на стойност от около 10 млн. EUR, към което на свой ред се прибавя национално финансиране в размер на 1,8 млн. EUR от участващите страни. Следователно общият бюджет на програмата е приблизително 11,8 млн. EUR.       

Цели

Страните участнички са разделили основната цел на 3 специфични цели. Това са:
·         Засилване на устойчивото икономическо развитие в зоната на сътрудничество, основано на съпоставими предимства.
·         Подобряване на общото социално развитие и насърчаване на социалното сближаване между хората и общностите.
·         Повишаване на качеството на живот чрез по-ефективното използване на съвместните природни ресурси, както и защита на природното, културното и историческото наследство.

Приоритети

- Устойчиво социално и икономическо развитие;
- Подобряване на качеството на живот;
- Техническа помощ .

Орган на управление: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Програма за трансгранично сътрудничество България - Македония 2007 - 2013 г.

 

Трансгранична програма "България—Бивша югославска република Македония" получава помощ от Общността по раздел "Трансгранично сътрудничество".

Описание

На 14 декември 2007 г. Европейската комисия одобри програма за трансгранично сътрудничество между България и бившата югославска република Македония. Програмата включва подкрепа на Общността за пет български и македонски региона, които лежат по дължината на общата граница: в България — Кюстендилска и Благоевградска област, а от македонска страна — Североизточен, Източен и Югоизточен регион .


Общностното финансиране за програмата през периода 2007—2009 г. е на стойност от около 6,6 млн. EUR, към което на свой ред се прибавя национално финансиране в размер на 1,2 млн. EUR от участващите страни. Следователно общият бюджет на програмата е приблизително 7,8 млн. EUR.


Цел

Програмата за трансгранично сътрудничество представлява продължение на предишната програма "Добросъседство" 2004—2006
 г. До голяма степен общата цел се запазва непроменена — устойчиво развитие на граничния регион в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция.

Приоритети

- Икономическо развитие и социално сближаване;
- Подобряване на качеството на живот;
- Техническа помощ.

Орган на управление е Министерството на регионалното развитие и благоустройството в София.

Европейски фонд за интегриране на граждани на трети страни 2007-2013 г. - България

 

ЕК прие многогодишната програма към Европейския фонд за интегриране на граждани на трети страни за България за периода 2007—2013.

Описание

Европейският фонд за интегриране на граждани на трети страни е един от четирите финансови инструмента на общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", с която се насърчава равното поделяне на отговорностите между държавите-членки, възникнали от въвеждането на интегрирано управление на външните граждани и от прилагането на общите политики в областта на убежището и имиграцията.Останалите три фонда са: Фондът за външните граници, Фондът за връщане и Европейският фонд за бежанците.

Фондът подкрепя усилията на страните членки за подпомагане на гражданите на трети страни от различни икономически, културни, религиозни, езикови и етнически среди да изпълнят условията за пребиваване и за улесняване на тяхната интеграция в европейските общества. Също така се финансират дейности за подобряване капацитета на държавите-членки за разработване и прилагане на национални стратегии за интеграция във всички сфери на обществото.

Бенефициенти:
Всички страни членки на ЕС, с изключение на Дания

Стратегически приоритети за България

1. Прилагане на "Общите основни принципи за политика на интеграция
на имигрантите в Европейския съюз";

2. Разработване на индикатори и методологии за оценка с цел оценяване на напредъка, адаптиране на политиките и на мерките и улесняване на координацията на сравнителното обучение;

3. Изграждане на политически капацитет, координация и изграждане на междукултурна компетентност в държавите-членки в рамките на различните нива и служби на управление;

4.Обмен на опит, добри практики и информация относно интеграцията между държавите-членки.

Общ бюджет: 825 милиона евро. Средствата за България са 3.7 млн.евро

Разпределение на бюджета:


93 % от средствата са разпределени между държавите-членки. Разпределението е солидарно въз основа на броя легално пребиваващи граждани на трети страни;

7 %
пряко управлявани от Комисията и предназначени за действия на Общността.

Съвместна оперативна програма за сътрудничество в Черноморски басейн 2007-2013

Описание

Съвместната оперативна програма за сътрудничество в Черноморски басейн 2007-2013 е насочена към устойчиво социално и икономическото развитие на Черноморския регион . Финансиране е от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство.

Участници

Страните-участнички в програмата Армения, Азербайджан, България, Грузия, Република Молдова, Руската федерация, Турция, Украйна, Румъния и Гърция.

Приоритети


- Подкрепа за основани на общи ресурси трансгранични партньорства за икономическо и социално развитие;
- Разпространение на ресурси и знание за опазване и валоризация на околната среда;
- Подкрепа за културни и образователни мрежи за установяване на обща културна среда в Черноморския басейн.

Видове проекти, които се финансират по програмата

- Интегрирани проекти с различни дейности в няколко държави, които заедно постигат дадена цел от трансгранично значение;
- Симетрични проекти с еднакви дейности във всички участващи в проекта държави;
- Единични проекти, изпълнявани главно или изцяло в партнираща държава (държава извън ЕС), но имащи трансгранично значение.

Бюджет: 18 863 479 евро.