В този раздел можете да изтеглите основни документи, касаещи усвояването на европейските фондове в България:

 http://www.eufunds.bg/?cat=13

Национална стратегическа референтна рамка

Програма за развитие на селските райони

Оперативна програма "Конкурентноспособност"

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Оперативна програма "Административен капацитет"

Оперативна програма "Регионално развитие"

Оперативна програма "Околна среда"