“Полимекс-София” ООД е българският партньор на най-големия европейски производител на системи за капково напояване – ЕВРОДРИП (Гърция) от 1993 година. В резултат на многогодишната съвместна дейност през изминалите години в България бяха реализирани стотици проекти и изградени хиляди декари, ползващи тази високоефективна технология.

Капковото напояване позволява извършването на непрекъснати или на чести поливки, съответствуващи точно на водопротреблението на културите. Подаваната по капилярен път влага в точно определеното време и място позволява да се постигне оптимален водно-въздушен режим в кореновата система на растенията. Това е основната причина за рязкото повишение на добивите при използването на този метод. Водата достига равномерно всички точки на поливния блок съобразно разположението на културите, като се навлажнява само ограничена част от почвената повърхност, без да се получава стичане или филтрация в дълбочина. По този начин влажността на коренообитаемия почвен слой се поддържа през целия вегетационен период около една оптимална стойност, без да се наблюдават значителни колебания, характерни за повърхностното напояване, а до голяма степен и за дъждуването.

В последните два случая вследствие на по-големия междуполивен интервал периодично в почвата се създават условия за водонасищане, а после и за постоянно изсъхване до точката на увяхването, при което растенията са подложени на напрежение и се нарушава нормалният ритъм на развитието им. Капковото напояване дава възможност да се избегнат тези недостатъци, като постоянно се попълват изразходваните запаси на вода и торове в активния почвен слой.

Другите важни преимущества на капковото напояване се свързват със съкращаването на вегетационния цикъл и значителното снижаване на разходите за труд, вода, енергия и торове. Полученият положителен ефект позволява изплащането на направените инвестиции за период от няколко месеца (оранжерийно производство) до няколко сезона (лозя, памук).

Стойността на 1 декар на система за капково напояване за различните култури се движи в границите на 150-230 лв. за овошките, 300-360 лв. за лозята и малините, 230-300 лв. за зеленчуците и ягодите в зависимост от дебелината на стените на използваните капкови маркучи.